نویسنده: محمد یار احمدی

درباره من

بسم الله رحمان رحیم حال خوب زندگی فرصت زندگی کوتاه است. گاهی نه فرصتی بعدی وجود دارد، نه وقفه ای و نه فرصت دوباره ای فرصت برای محبت ، برای شاد بودن، برای شریک...